Про каталог

Каталог створено ПрАТ ” Трансферт” для розміщення емітентами інформації передбаченої вимогами статей 35, 77, 78 закону України “Про акціонерні товариства” та ст. 40, 41 закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”.

Емітенти цінних паперів у випадках, передбачених Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів (далі Положенням), зобов’язані розкривати на фондовому ринку Інформацію шляхом:

розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua (далі – загальнодоступна інформаційна база даних Комісії);
розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці);
подання до Комісії.

Емітенти цінних паперів до моменту подання Інформації до Комісії розміщують її на власному веб-сайті (веб-сторінці) (далі – сторінка в мережі Інтернет) відповідно до вимог законодавства.

Емітент при оприлюдненні Інформації на сторінці в мережі Інтернет забезпечує вільний доступ до такої Інформації, а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб адреси сторінок в мережі Інтернет, на яких здійснюється оприлюднення Інформації.

Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:

1. розміщення особливої інформації на власному веб-сайті емітента – не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати вчинення дії
2. розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (www.stockmarket.gov.ua) – до кінця доби другого робочого дня після дати вчинення дії;
3. подання особливої інформації до НКЦПФР у вигляді електронного документу – протягом п’яти робочих днів після дати вчинення дії.

Розкриття регулярної річної інформації здійснюється у такі строки:

1. розміщення регулярної річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (www.stockmarket.gov.ua) не пізніше 30 квітня, наступного за звітним ;
2. розміщення на веб-сайті емітента – у термін не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;
3. подання регулярної річної інформації до НКЦПФР у вигляді електронного документу – не пізніше 30 квітня, наступного за звітним.

Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів

1. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів здійснюється шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії за формою, наведеною в додатку 46 до цього Положення.
2. Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, за змістом має бути ідентична інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, оприлюдненому в офіційному друкованому органі (виданні), якщо статутом не передбачено інший спосіб повідомлення.
3. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів емітентами здійснюється не менш як за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а також у разі зміни у порядку денному загальних зборів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

Публічне акціонерне товариство розміщує на власному веб-сайті таку інформацію:

1) статут товариства, засновницький (установчий) договір (у разі його укладання) – протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації статуту та зміни до статуту товариства – протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації змін до статуту;
2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (у разі якщо створення відповідних органів товариства та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства), інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);
3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства (у разі якщо створення відповідних філій (представництв) та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства) – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);
4) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі затвердження відповідних принципів (кодексу)) – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних принципів (кодексу);
5) протоколи загальних зборів товариства – протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу та його підписання головуючим і секретарем загальних зборів;
6) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства (у разі створення відповідного органу (введення відповідної посади)) – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних висновків загальними зборами товариства);
7) документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом), – протягом 10 днів з дати подання такої звітності;
8) проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів – для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
9) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій – протягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним товариством документально підтвердженої відповідної інформації;
10) Інформацію, передбачену цим Положенням, в обсязі, порядку та терміни, встановлені цим Положенням;
11) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів – не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів товариства;
12) повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів – не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів;
13) повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії – не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій;
14) повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства – протягом 30 днів з дати прийняття відповідного рішення;
15) повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) – протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення;
16) звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовим актом Комісії щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій;
17) іншу інформацію, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства, в порядку та строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами.